EL-i mikroplasti määrus

EL-i mikroplasti määrus

EL plaanib kehtestada plastigraanulite (alates 5 tonni aastas) käitlemise ja veoga tegelevatele ettevõtetele nõuded ennetamaks mikroplasti leket keskkonda.

Ettepaneku eesmärk on vähendada plastigraanulite sattumist keskkonda ning selle tulemusena väheneks graanulikadu EL-is lähtetasemega võrreldes 54–74 %, mis tähendab tahtmatult keskkonda lastava mikroplasti summaarse heitkoguse vähenemist 6 % võrra. Kooskõlas komisjoni üldise eesmärgiga vähendada keskkonda sattuva mikroplasti kogust 30 % aitab see säilitada ökosüsteeme ja elurikkust, vähendada võimalikku tervisemõju ja edendada kohalikku majandustegevust. Samuti võib see anda rohkem teavet graanulikao ulatuse kohta kogu graanulite tarneahela lõikes.

Määrusega sätestatakse nõuded, mida tuleb rakendada kõikjal graanulite tarneahelas, ning eeskirjad nõuete täitmise tagamise süsteemi kohta, mis põhineb kolmanda isiku tehtaval sertifitseerimisel, ettevõtja vastavusdeklaratsioonil ja riikliku ametiasutuse tehtaval vastavuskontrollil. Ettevõtted peavad:

  • koostama riskihindamiskava ning rakendama ja ajakohastama seda;
  • esitama oma riskihindamiskava pädevale asutusele koos ettevõtja vastavusdeklaratsiooniga;
  • koolitama oma töötajaid jpm.

Määruse ettepanekuga saab tutvuda siin: eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0645

Euroopa Komisjoni teemakohase pressiteate koos Komisjoni teabelehe ja küsimuste-vastuste dokumendiga leiab: Plastigraanulitest tuleneva mikroplastireostuse vähendamine (europa.eu)