Eesti Plastitööstuse Liit

Eesti Plastitööstuse Liit loodi 1997 aastal.

Liidu eesmärgiks on liikmesettevõtete huvide esindamine ja ühiste koostööprojektide läbiviimine. Liitu kuulub 46 ettevõtet.

Ülevaade liidu tegevustest

Valdkonna esindamine

 • Eesti plastitööstuse ettevõtete huve esindatakse suhetes teiste erialaliitudega, muude esindusorganisatsioonidega, avaliku sektoriga ning samuti rahvusvahelisel tasemel – nii Eesti saatkondade, rahvusvaheliste projektide kui ka  koostööprojektide kaudu.
 • EPTL on peamiseks kontaktpunktiks kõikvõimaliku valdkondliku info jaoks. Vahendatakse nii  rahvusvaheliste organisatsioonide, riigiasutuste, ettevõtete kui ka eraisikute erialaseid teateid, koostööpakkumisi, tootmispäringuid, ärikontakte jne.
 • Esindatakse Eesti ja Baltikumi plastiala ettevõtteid rahvusvahelises esindusorganisatsioonis PlasticsEurope. Võrgustikuga vahendatakse eriala makromajanduslikku ja statistilist infot. Oleme plastitööstuse liidu EUPC vaatlejaliige.
 • Avardatakse plastivaldkonna populariseerimiseks koostööd nii meedias kui teiste valdkondadega.

Erialainfo ja täiendkoolitused

 • Koondatakse ja vahendatakse plastiala erialainfot. Luuakse ja hoitakse kontakte teiste erialaliitude ja teadusasutustega, mille abil saab aidata lahendada liikmesettevõtte tehnoloogilisi vm küsimusi.
 • Osaletakse Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu töös. Plaanis on uue, materjalitöötlemise eripäradele keskendunud nõukogu moodustamine koostöös teiste liitudega.
 • Luuakse kompetentsistandardit, mille alusel saab hakata anda kutseõpet töötajatele senisest           paindlikumalt. Plastitöötlemise kutseõppe taasalustamine on EPTL suuremaks väljakutseks.
 • Iga-aastaselt viiakse läbi liikmesettevõtete juhtkonnale ja insener-tehnilisele personalile suunatud pikem pädevuskursus.
 • Arendatakse koostööd haridusasutustega erialase hariduse edendamiseks, samuti Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Hiiumaa Ametikooli ja tesite õppeasutuste tudengitele praktikakohtade leidmiseks.

Liikmete ühistegevused

 • Omavahelise infovahetuse peamises vormiks on liikmete e-list kuhu saadetakse ühistegevustega seotud ning koostööpakkumisi. Võimalusel abistatakse liikmeid kontaktide loomisel teiste valdkondadega.
 • Ühiselt osaletakse eriala- ja allhankemessidel, nt K-Mess, Elmia Subcontractor, Alihankinta jne. Võimalusel taotletakse projektidele kaasrahastamist, nt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt.
 • Liikmete huvides tehakse ühisturundust, näiteks  trükimeedias (ajalehes Äripäev), messidel, teistes võrgustikes, rahvusvahelistel üritustel ja projektides jne.

Liidu juhtimine

 • Liitu juhib kuni viieliikmeline juhatus. Kalendriaasta jooksul korraldatakse reeglina vähemalt üks liikmete üldkoosolek.
 • Ühingu majandamine toimub liikmemaksude ja teenuste vahendamise ning osutamise eest. Võimalusel taotletakse rahalisi toetusi fondidelt jm rahastajatelt.
 • Tööd korraldab juhatus ja tegevjuht.