Liidu põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi ühing) nimeks on EESTI PLASTITÖÖSTUSE LIIT.
1.2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik.
1.3. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
1.4. Ühingu eesmärk on olla ühenduslüliks plastitööstuse alal tegutsevate isikute vahel ja toetada mainitud ala arengut. Selle eesmärgi nimel organiseerib ühing ühistegevusi, nagu koosolekuid, korraldab loenguid ja õppereise, tegeleb infovahetusega, jagab õppe- ja uurimistoetusi ühingule annetatud või tema poolt kogutud varadest jne.
1.5. Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse põhimõteteks on:
1.5.1. liikmete hääleõigsuse võrdsus;
1.5.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
1.5.3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;
1.5.4. liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;
1.5.5. liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.
1.6. Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on iseseisev bilanss ja sümboolika.
1.7. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.
1.8. Ühing on asutatud määramata ajaks.

2. LIIKMELISUS

2.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
2.2. Ühingu liikmeks võib olla iga juriidiline või füüsiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele ja on seotud plastitööstusega või sellega seonduva tegevusega.
2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, kes korraldab ka liikmete arvestust. Ühingu liikmeks vastuvõtmise avaldus esitatakse juhatusele kirjalikult.
2.4. Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.
2.5. Lahkuv liige peab tasuma kogu selle aasta liikmemaksu, mil ta ühingust lahkub.
2.6. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.
2.7. Ühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suurus ja tasumise kord määratakse üldkoosoleku poolt.
2.8 . (kustutatud)
2.9. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata, kui ta:
2.9.1. ei tasu ettenähtud ajaks liikmemaksu;
2.9.2. rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;
2.9.3. on esitanud ühingusse vastuvõtmise taotlemisel teadlikult ebaõigeid andmeid.
2.10. Ühingu otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus. Ühingust väljaarvatud liikmele tasutud liikmemaksu ei tagastata.
2.11. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata ühingu üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.12. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigus ühingu varale.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.
3.2. Ühingu liikmel on õigus:
3.2.1. osa võtta üldkoosolekust;
3.2.2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.2.3. saada teavet ühingu tegevuse kohta;
3.2.4. astuda ühingust välja;
3.2.5. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
3.3. Ühingu liige on kohustatud:
3.3.1. täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
3.3.2. õigeaegselt tasuma makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.

4. JUHTIMINE

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.
4.2. (kustutatud).
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. eesmärgi muutmine;
4.3.3. juhatuse liikmete määramine;
4.3.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.3.5. liikmemaksude suuruse ja tasumise korra määramine;
4.3.6 ühingu tegevuse lõpetamine.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud koosolekul osalenud või esindatud liikmete lihthäälteenamusega kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.5. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik üle poolte liikmete nõusolek.
4.6. Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühingut. Juhatuse liikmete arv on üks kuni viis isikut, kes määratakse üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat ühingu liikmesettevõtete esindajate hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud. Tähtaja lõppemisel jätkuvad juhatuse liikme volitused kuni üldkoosoleku poolt juhatuse liikme asendamise või tema volituste jätkamise otsuse tegemiseni. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
4.7. Juhatus võib määrata ühingule tegevdirektori, kes korraldab ühingu igapäevast tegevust. Tegevdirektoril on õigus esindada ühingut vastavalt juhatuse poolt antud volitustele.
4.8. Juhatuse esimees esindab ühingut kõigis õigustoimingutes üksinda ja teised juhatuse liikmed ühiselt.
4.9. Juhatus võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb vähemalt pool juhatuse liikmetest.
4.10. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kuni kaks korda aastas.
4.11. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
4.12. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis 4.11. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.13. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

5. TEADETE AVALIKUSTAMINE

5.1. Ühingu teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega.

6. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

6.1. Ühingu vara tekib liikmete osamaksudest ja muudest maksetest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.
6.2. Ühing käsutab oma vara vastavalt seadusandlusele.

7. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
7.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

8. MUUD TINGIMUSED

8.1. Ühing lõpetatakse:
8.1.1. üldkoosoleku otsusega;
8.1.2. pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
8.1.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
8.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
8.1.5. muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
8.2. Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
8.3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
8.4. Ühingu vara tegevuse lõpetamise korral jaotatakse selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.
8.5. Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.
8.6. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Käesolev põhikiri on algselt kinnitatud üldkoosoleku otsusega 20.02.2003 a, kaasajastatud üldkoosoleku otsusega 28.02.2013 a.