11 ettevõtlusorganisatsiooni tegid ettepaneku lükata edasi ühekordse plasti direktiivi ülevõtmine

11 ettevõtlusorganisatsiooni tegid ettepaneku lükata edasi ühekordse plasti direktiivi ülevõtmine

Kaubanduskoda koos 10 ettevõtlusorganisatsiooniga tegi keskkonnaministeeriumile ettepaneku pöörduda Euroopa Liidu institutsioonide poole ning paluda ühekordse plasti direktiivi ülevõtmise tähtaeg lükata edasi vähemalt ühe aasta võrra.
Direktiivi ülevõtmise tähtaega on mõistlik edasi lükata mitmel põhjusel

Esiteks võib ühekordse plasti direktiivis sisalduvate meetmete tähtaegne rakendamine muuta võitluse koroonaviiruse pandeemiaga märgatavalt keerulisemaks. Põhjus peitub selles, et ühekordse kasutusega plastist tooted on rahvatervise kaitsmisel äärmiselt olulised, nende abil tagatakse ohutu toidutootmine, täidetakse hügieenireegleid ning välditakse toodete saastumist transpordi ja müügi käigus.

Teiseks on direktiivi rakendamine tehniliselt väga keeruline. Näiteks puudub hetkel täpne loetelu toodetest, mis lähevad direktiivi reguleerimisalasse. Teadmatuse tõttu pole ettevõtetel olnud võimalik tooteid uute nõuetega kohandada ega teha vastavaid investeeringuid. Lisaks on koroonaviirusest tingitud majanduskriis vähendanud märkimisväärselt ettevõtete investeeringute võimekust. Samas toodete vastavusse viimine direktiivi nõuetele eeldab teatud sektoritelt suures mahus investeeringuid.

Arvestades koroonaviiruse pandeemia tõttu oluliselt muutunud majanduskeskkonda, ühiskonna muutunud rõhuasetusi ning ühekordse plasti direktiivi ümber valitsevat segadust, ei ole meie hinnangul mõistlik seda direktiivi üle võtta 3. juuliks 2021. Palusime seda tähtaega pikendada vähemalt ühe aasta võrra.

Direktiiv tuleb siseriiklikusse õigusesse üle võtta hiljemalt 3. juuliks 2021
Euroopa Liit võttis ühekordse plasti direktiivi (2019/904) vastu 2019. aastal, kuid selles sisalduvad nõuded tuleb igal liikmesriigil siseriiklikusse õigusesse üle võtta hiljemalt 3. juuliks 2021. Osade nõuete puhul on ka hilisem ülevõtmise tähtaeg. Direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid muu hulgas keelustama teatud plasttooted, kehtestama uued nõuded tootedisainile ja märgistusele, looma meetmed tarbimise vähendamiseks ja teadlikkuse suurendamiseks ning laiendama tootjavastutust.

Pöördumisega liitunud organisatsioonid:
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Toiduainetööstuse Liit
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Eesti Keemiatööstuse Liit
Eesti Kaupmeeste Liit
Eesti Plastitööstuse Liit
Eesti Leivaliit
Eesti Kalaliit
Eesti Karastusjookide Tootjate Liit
Eesti Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit
Eesti Õlletootjate Liit

Allikas: www.koda.ee