Esitatavad dokumendid

Kutse taotlemisel ja taastõendamisel esitatavad dokumendid:

1) Vormikohane avaldus

2) Koopia isikut tõendavast dokumendist (ID-kaart või pass);

3) Haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või tööandja kinnituskiri 1 (üks) kalendriaasta tööstaaži omamise kohta koos tööandja soovituskirjaga;

4) Juhul kui kutset taotleb isik ilma vastavat kutseharidust tõendava dokumendita, siis ka maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.