MKM majandusülevaade 2012: kummi- ja plasttoodete tootmine

Kummi- ja plastitööstuses oli olukord veidi
kehvem kui 2011. aastal. Tootmismahud langesid
mõnevõrra, ettevõtete majandustulemused olid
nõrgemad ning ka ettevõtjate hinnangud olid
tagasihoidlikumad kui aasta varem. Optimismi
ei paistnud ka tulevikuhinnangutes.
Kummi- ja plasttoodete tootmises vähenes
tootmismaht 2012. aastal 4%. Tootjahindade kasvu
tõttu (3,4%) oli müügitulude langus mõnevõrra
väiksem. Ekspordimaht püsis sisuliselt aastatagusel
tasemel, kuid siseturule müüdi vähem toodangut kui
eelneval aastal.

Peamistest sihtturgudest vähenes 2012. aastal müük
oluliselt Rootsi (viiendiku võrra) ja Norrasse ning
mõningal määral Soome. Tugevasti vähenes kummist
seibide jm tihendite eksport Rootsi. Positiivsemad oli
arengud Läti (karbid ja kastid, õhkrehvid) ja Leedu
suunal, kus eksporti toetasid lisaks eelnevalt mainitule
veel plastist torud ja voolikud ning kotid ja pakendid.

Kiirstatistika kohaselt kasvas kummi- ja
plastitööstuses hõivatud töötajate arv aastaga 6%.
Kuna aasta varasemad andmed lõplike ja kiirstatistika
näitajate vahel erinevad oluliselt, siis reaalselt võisid
arengud olla hoopis tagasihoidlikumad. Sektoris
jätkus suhteliselt kiire palgatõus, mis võib viidata
töökohtade struktuuris toimuvatele muutustele –
suureneb spetsialistide osatähtsus. Ettevõtete
tööjõukulud kasvasid kogukuludega samas
suurusjärgus (umbes kümnendiku võrra) ehk
müügituludest mõnevõrra kiiremini. Seetõttu vähenes
kasum 2011. aastaga võrreldes, kuid kasumlikkuse
määr oli siiski üsna lähedal varasemate aastate
keskmisele tasemele. Seoses kasumi langusega
vähenes ka lisandväärtus, mistõttu halvenesid ka
tootlikkuse näitajad.

Kummi- ja plastitööstuse investeeringud
materiaalsesse põhivarasse vähenesid esialgsetel
andmetel enam kui kolmandiku võrra, lõplikud
andmed võivad varasemate korrigeerimiste põhjal pilti
üksjagu muuta. Kiirstatistika põhjal läks ligi 70%
investeeringutest masinatesse ja seadmetesse.
Suhteliselt kõige rohkem vähenesid kapitalipaigutused
hoonetesse ja rajatistesse.