MKM majandusülevaade 2013: kummi- ja plasttoodete tootmine

Kummi- ja plastitööstuses jätkus 2013. aastal
tootmismahtude langus, seda tasakaalustas
hinnatõus. 2014. aasta algas sektorile mõnevõrra
paremini kui eelneva aasta, kuid ettevõtjate
ootused edasiste arengute suhtes olid tagasi-
hoidlikud.

Kummi- ja plastitööstuses toodeti 2013. aastal 3%
vähem toodangut kui aasta varem. Tänu hinnatõusule
püsis müük aastatagusel tasemel. Kui esimesel pool-
aastal küündis tootjahindade kasv ligi 5%ni, siis aasta
teisel poolel hinnatõus peatus.

Eksport vähenes mõnevõrra, kuid seda kompenseeris
siseturu müügi kasv. Peamiste kaupade eksport püsis
aastataguse taseme lähedal. Müük välisturgudele
kasvas mööbli ja sõidukite furnituuri osas, vähenes
aga plastist lehtede ja kilede eksport. Müük peamistele
turgudele püsis eelmise aasta tasemel või kasvas,
ekspordimahud langesid rohkem Leetu (karpide ja
kastide müügi tõttu) ja Norrasse (plastist lehed ja
kiled, krabid ja kastid).

Kummi- ja plastitööstuses hõivatute arv suurenes
aastaga ligi 4%. Mõnevõrra tõusis töötajate
rakendatus ehk töötundide arv hõivatu kohta. Palga-
tõus oli üsna tagasihoidlik, mis aitas hoida tööjõu-
kulude kasvu tagasi. Siiski tõusid tööjõukulud kogu-
kuludest kiiremini. Tulude ja kulude muutus oli tasa-
kaalus, mistõttu kasum jäi aastatagusele tasemele. Ka
tootlikkuse näitajad püsisid paigal.
Esialgsetel andmetel kasvasid investeeringud kummi-
ja plastitööstuses mõnevõrra, kuid lõplikud näitajad
võivad tugevasti muutuda. Tavapäraselt suunati
umbes 70% investeeringuist masinatesse ja
seadmetesse ning see oli ka peamiselt kapitali-
mahutuste kasvu taga.

Ettevõtjate kindlustunde indikaator oli 2013. aastal
suhteliselt madal. Eesti Konjunktuuriinstituudi
uuringu põhjal oli valdavalt probleemiks ebapiisav
nõudlus. 2014. aasta alguses oli tellimusi tavapärasest
vähem ning ootused kasvuks tagasihoidlikud.
Tootmismaht ületas küll mõnevõrra aastatagust taset,
kuid võrdlusbaas oli ka üsna tagasihoidlik.